„Bliskie spotkania z przyrodą, historią i kulturą naszego regionu”

Rok szkolny 2014/2015

Region Roztocze, w którym żyjemy, jest bez wątpienia wyjątkowym miejscem na Ziemi. Unikalne krajobrazy, czyste powietrze, przepiękne lasy, bogata historia oraz dziedzictwo kulturowe nakłada na nas obowiązek dbania o tę naszą małą ojczyznę, zachowania jej dla przyszłych pokoleń. Zwierzyniec za swą niezwykłość określany jest Perłą Roztocza. Młodzi ludzie muszą jednak wiedzieć, jaki skarb dziedziczą.

Innowacja będzie realizacją zadań obejmujących edukację regionalną, ekologiczną, czytelniczo – medialną. Skierowana jest do uczniów klas pierwszych. Realizowana będzie podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Na zajęciach z biologii, geografii wymagania programowe realizowane będą w oparciu o przykłady z najbliższego środowiska. Podczas niektórych zajęć z historii, muzyki, godzin wychowawczych uczniowie poznawać będą historię i zabytki Zwierzyńca, jak również wykonywać określone działania innowacyjne.

Zajęcia pozalekcyjne- biblioteczne, plastyczne będą okazją do zdobywania, uzupełniania informacji o swoim regionie i wykonywania zaplanowanych zadań związanych z innowacją.

 1. Cele ogólne:

 • pogłębienie wiedzy o własnym środowisku, regionie (przyroda, historia, kultura, dziedzictwo);

 • kształtowanie postaw tożsamości ze swoją małą ojczyzną;

 • kształtowanie postaw proekologicznych;

 • rozwijanie kompetencji kluczowych.

 1. Cele szczegółowe: Uczeń:

 • określa położenie, obszar i granice naszej małej ojczyzny;

 • przedstawia obiekty zabytkowe, osobliwości przyrodnicze w Zwierzyńcu

i okolicach;

 • przedstawia najważniejsze wydarzenia historyczne, które miały miejsce w najbliższej okolicy;

 • poznaje ludzi tworzących historię Zwierzyńca i zasłużonych w ochronie przyrody;

 • charakteryzuje walory przyrodnicze RPN, Nadleśnictwa Zwierzyniec;

 • wskazuje związek człowieka z przyrodą i rolę człowieka w kształtowaniu jej obrazu;

 • dostrzega zmiany zachodzące w najbliższym środowisku;

 • obserwuje zjawiska przyrodniczo – geograficzne i dokonuje ich opisu;

 • rozpoznaje gatunki flory i fauny;

 • korzysta z różnych źródeł informacji;

 • prezentuje efekty swojej pracy;

 • planuje działania proekologiczne;

 1. Sposób realizacji

Metody:

 • programowane – praca z podręcznikiem, z wykorzystaniem różnych źródeł informacji;

 • obserwacyjno – badawcze – zajęcia terenowe, zwiedzanie wystawy, banku genów, laboratorium oceny nasion

 • podające – wykład, pogadanka

 • aktywizujące: drama, gry dydaktyczne, karty pracy, prace projektowe, konkurs

 • eksponujące – pokaz, film, plakat

Formy:

 • zbiorowa

 • grupowa

 • indywidualna

Joanna Ruda, Joanna Drapała