REGULAMIN PRACY NA ZAJĘCIACH TECHNICZNYCH

REGULAMIN PRACY NA ZAJĘCIACH TECHNICZNYCH

Lekcje techniki odbywają się w pracowni komputerowej lub innych salach lekcyjnych.
Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania regulaminu danej sali oraz:

Każdy uczeń ma stałe miejsce pracy i nie może go zmieniać bez zgody nauczyciela.

O wszystkich trudnościach technicznych należy niezwłocznie informować nauczyciela.

Na lekcji obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania produktów spożywczych.

Na lekcji nie można korzystać z przyniesionych urządzeń zapisujących i przekazujących tekst, dźwięk i obraz.

Opuszczenie pracowni możliwe jest po uporządkowaniu stanowisk i na zezwolenie nauczyciela.

Każdy uczeń dba o ład i porządek na swoim stanowisku pracy.

Za porzadek w całej sali odpowiedzialni są dyżurni.

Za uszkodzenia stanowisk i pomocy wynikające ze złej woli i nieumiejętności ponosi odpowiedzialność uczeń.

ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY

Niesprawności, uszkodzenia sprzętu oraz wypadki przy pracy należy niezwłocznie zgłosić nauczycielowi.

Korzystanie z zestawów montażowych możliwe jest wyłącznie po zezwoleniu nauczyciela.

Zabrania się dokonywania samowolnych zmian w połączeniach badanych układów.